Kwaliteit

De inspanningen van de fysiotherapeuten van Kinderfysiotherapeutisch centrum Nieuwegein zijn gericht op het leveren van topkwaliteit in dienstverlening.

Kinderfysiotherapeutisch centrum Nieuwegein heeft contracten met alle grote zorgverzekeraars.


Vanaf 1 januari 2006 heeft iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:

 • fysiotherapie voor chronische patienten vanaf de dertiende behandeling,
 • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar. Voor kinderen geldt over het algemeen dat de eerste 18 behandelingen vergoed worden.

Indien u aanvullend bent verzekerd kunnen soms meer behandelingen worden vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

 

Tarieven van onze kinderfysiotherapie behandelingen

Onderstaande tarieven gelden voor verzekerden die niet of niet voldoende aanvullend verzekerd zijn of wanneer het maximum aantal keren (of het maximum bedrag) waarvoor u bent verzekerd is overschreden en u de resterende fysiotherapeutische behandelingen zelf moet betalen.  U kunt tot 1 februari overstappen naar een zorgverzekeraar met mogelijk betere voorwaarden.

Tarieven
Reguliere zitting kinderfysiotherapie € 44,50
Reguliere zitting kinderfysiotherapie aan huis € 55,00
Instructie-overleg met ouder(s) € 42,00
Kinderfysiotherapeutisch rapport € 45,00
Screening, intake en onderzoek € 39,50
Screening, intake en onderzoek aan huis € 49,50
Reguliere zitting fysiotherapie € 33,00
Reguliere zitting fysiotherapie aan huis € 43,00

Niet nagekomen of niet tijdig (tenminste 24 uur voor de afspraak) afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Reglementen en klachten regeling kinderfysiotherapie

Privacyreglement 

Kinderfysiotherapeutisch centrum Nieuwegein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderfysiotherapeutisch centrum Nieuwegein houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kinderfysiotherapeutisch centrum Nieuwegein zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u, na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, dan kunt u contact met ons opnemen.

U heeft een klacht 

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z'n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u of uw kind omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patienten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Wanneer u een klacht heeft is de eerste stap een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut.

Kinderfysiotherapeutisch centrum Nieuwegein neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF.

Bovengenoemde reglementen en klachtenregeling  kunt u terugvinden op de site van het KNGF.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Kinderfysiotherapeutsch centrum Nieuwegein behandelt conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit houdt in het kort in dat:

 • U het recht hebt op informatie verstrekt door uw behandelend fysiotherapeut;
 • Uw fysiotherapeut pas start met de medische behandeling na uw toestemming;
 • U recht heb op inzage in uw medisch dossier. U dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij de praktijkeigenaar;
 • U het recht heeft op een tweede mening of second opinion;
 • We respecteren vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen;
 • Wij respecteren het recht van de patiënt op privacy.

Voor de volledige wetstekst verwijzen wij u naar naar de website van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Kinderfysiotherapeutisch centrum Nieuwegein zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier downloaden: Algemene voorwaarden.